SMSS : ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว โรงเรียนบ้านเวินพระบาท โรงเรียนบ้านพะทาย
โรงเรียนหนองเทา โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร โรงเรียนบ้านพนอม
โรงเรียนบ้านนาใน โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ โรงเรียน โพนเพ็ก โรงเรียนบ้านหาดแพง
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี โรงเรียนบ้านขามเปี้ย โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา โรงเรียนบ้านนาเข โรงเรียนบ้านคำนกกก
โรงเรียนชุมชนไฝ่ล้อม โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร โรงเรียนบ้านอูนนา  

คู่มือ เอกสาร    
คู่มือการใช้งาน smss v.3_2    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ถนนท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม ตำบลบางศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล โทร.042-599626 แฟกซ์ 042-599156 ผู้ดูแลระบบ : 084-9561-001